Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Mita Pro V1- Phần 2

Phần mềm chấm công Mitapro V1 sau khi cài đặt xong mở phần mềm ra sẽ có những phần chính được chia ra thành những mục (menu) như sau: HỆ THỐNG, MÁY CHẤM CÔNG, NHÂN VIÊN, CHẤM CÔNG, BÁO BIỂU, TRỢ GIÚP

I. Hệ thống phần mềm Mitapro sẽ bao gồm các danh mục:

1. Bàn làm việc gồm
Sơ đồ quản lý: cho phép người dùng biết được sơ đồ tổ chức của phần mềm.
Thông tin nhân sự: cho biết được thông tin nhân sự của ngày hiện tại trên phần mềm (tổng số nhân viên, vân tay, nhân viên nam, nhân viên nữ, số nhân viên có và vắng mặt).
Sinh nhật: chức năng này cho phép người quản lý biết được những nhân viên nào có sinh nhật trong ngày hiện tại và sinh nhật trong tháng.
2. Chọn dữ liệu: như phần tùy chọn lần đầu đăng nhập để đăng nhập vào phần mềm.

3. Nhật ký sử dụng: Cho phép người quản trị biết được những user nào đã đăng nhập vào phần mềm và thực hiện những thao tác gì vào thời gian nào.
4. Thay đổi người dùng: cho phép người dùng thay đổi 01 tài khoản khác bằng cách thoát tài khoản hiện tại và đăng nhập bằng 01 tài khoản khác.

5. Phân quyền: cho phép người quản trị tạo và cấp quyền cho những người dùng được sử dụng những chức năng nào của phần mềm
6. Đổi mật khẩu: giúp người dùng có thể đổi lại mật khẩu khi được quản trị tạo cho 1 user, chức năng này cũng giúp cho người dùng thay đổi lại mật khẩu khi mật khẩu bị lộ.
Để thay đổi mật khẩu mới: nhập mật khẩu cũ -> nhập mật khẩu mới -> nhập lại mật khẩu mới thêm lần nữa -> Đồng ý.

7. Tùy chọn: chức năng cho phép chúng ta tạo những thông số cho phần mềm dùng để tính lương và tính công cho nhân viên.

8. Cài đặt thời gian tải dữ liệu tự động: ở phiên bản này người sử dụng có thể cài được nhiều mức giờ, nhưng nếu muốn sử dụng chức năng này thì phần mềm sẽ không được tắt mà phải thu nhỏ xuống thanh taskbar.
9. Xóa dữ liệu chấm công: cho phép người dùng có thể xóa giờ chấm công trên phần mềm của 01 người hoặc nhiều người và xóa theo ngày.
Thao tác:
- Xóa toàn bộ: xóa hết giờ chấm công của nhân viên được chọn trên phầnmềm.
- Xóa theo ngày: xóa giờ chấm công của nhân viên được chọn từ ngày đến ngày.
- Check vào ô phía trước mã nhân viên (đang check ở ô nào thì nhân viên đó được chọn) -> Xóa.
10. Dữ liệu: cho phép người dùng sao lưu và khôi phục lại dữ liệu khi cần thiết.

11. Ngôn ngữ: ở phiên bản này cho phép chúng ta được sử dụng đa ngôn ngữ (Việt, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc).

II. Máy chấm công

1. Tải dữ liệu
+ Tải nhân viên về máy tính: khi mình đăng ký nhân viên trên máy chấm công xong, mình có thể tảinhân viên từ máy chấm công về thì những nhân viên sẽ có trên máy tính không cần phải thêm mới trên máy tính.
Thao tác: Chọn máy -> check nhân viên được chọn -> check tải vân tay (nếu máy chấm công có dùng vân tay) -> Duyệt từ máy chấm công -> (chờ khi phần mềm duyệt xong) tải về -> chờ phần mềm tải xong là hoàn thành phần tải nhânviên.
+ Tải dữ liệu chấm công: tải giờ ra – giờ vào từ máy chấm công về phần mềm
Thao tác: Check (chọn vào máy chấm công cần tải) -> (phần lựa chọn tải) chọn tất cả -> Tải dữ liệu.
+ Tải nhân viên lên máy chấm công: chức năng này cho phép người dùng có thể tải thông tin nhân viên và dấu vân tay (không có giờ ra vào) lên những máy chấm công khác.
Ví dụ: trong công ty có 10 máy chấm công thì chúng ta không thể cho từng người đăng ký hết 10 máy, mà chỉ cần đăng ký trên 1 máy thôi, rồi dùng chức năng tải nhân viên lên máy chấm công để đưa nhân viên này lên 9 máy chấm công còn lại thì nhân viên này có thể chấm được hết trên 10 máy.
Thao tác: Ở phần cấu trúc công ty chọn bộ phận -> chọn nhân viên cần chuyển bằng cách check vào ô trước mã nhân viên -> nhấn nút chuyển xuống -> (mục nội dung tải lên) check chọn người dùng, vân tay (nếu muốn tải lên vân tay), khuôn mặt (nếu muốn tải lên khuôn mặt) -> tải lên máy chấm công.
 
2. Khai báo máy chấm công: (chức năng thêm mới và quản lý thông tin trên máy chấm công)
Thao tác:
+ Thêm mới máy chấm công: nhấn nút thêm mới -> nhập thông tin của máy chấm công vào->Lưu.
+ Chỉnh sửa thông tin của máy chấm công: trên danh sách máy chấm công ở mục quản lý thiết bị -> chọn vào máy cần sửa chữa -> sửa lại thông tin ở mục cài đặt chung ->Lưu.
+ Xóa máy chấm công: chọn máy chấm công cần xóa -> nhấn nút xóa.
+ Kiểm tra kết nối: xem thông tin trên máy chấm công hiện có.
+ Đăng ký máy chấm công: cho phép đăng ký máy chấm công với phần mềm để có thể kết nối được với máy chấm công.
 
3. Đăng ký máy chấm công
Thao tác: chọn máy chấm công -> kết nối (nếu kết nối thành công, sẽ hiện lên số serial) -> nhập số đăng ký -> đăng ký.
 
4. Dữ liệu chấm công từ HDD:

III. Nhân Viên

1. Sơ đồ quản lý:
+ Công ty: Nhập thông tin công ty -> cập nhật
+ Khu vực: 
Thêm mới:Nhấn nút thêm mới -> nhập thông tin khu vực -> cập nhật.
Sửa: chọn khu vực cần sửa->cập nhật.
Xóa: chọn khu vực cần xóa->cập nhật.
+ Phòng ban:
Thêm mới: nhấn nút thêm mới -> nhập tên phòng ban -> chọn khu vực chứa phòng ban -> cập nhật.
Sửa: chọn khu vực có chứa phòng ban cần sửa -> chọn phòng ban ->  sửa thông tin phòng ban -> cập nhật.
Xóa: chọn khu vực có chứa phòng ban cần xóa->chọn phòng ban ->xóa.
+ Chức vụ:
Thêm mới: nhấn nút thêm mới -> nhập tên chức vụ -> chọn khu vực và phòng ban cần thêm -> cập nhật.
Sửa: chọn khu vực và phòng ban có chứa chức vụ -> chọn chức vụ cần sửa -> cập nhật.
Xóa: chọn khu vực và phòng ban có chứa chứcvụ->chọnchứcvụcầnxóa->cậpnhật.

2. Quản lý nhân viên
Từ giao diện chính của phần mềm -> nhấn nút Nhân viên hoặc chọn Menu Nhân Viên chọn Quản Lý Nhân Viên. Cho phép chỉnh sửa thông tin của nhân viên khi tải từ máy chấm công về phần mềm.
+ Thêm mới (khi không đăng ký nhân viên từ máy chấm công, nếu đã đăng ký và tải về từ máy chấm công thì không cần phải thêm mới nhân viên): nhấn nút thêm mới -> nhập thông tin cá nhân cho nhân viên (lưu ý: ở mục hình ảnh nên chọn ảnh ở định dạng *.png) -> nhấn nút  Lưu để lưu nhân viên đólại.
+ Chỉnh sửa nhân viên: Chọn phòng ban có nhân viên cần sửa -> chọn nhân viên -> chỉnh sửa lại thông tin nhân viên -> nhấn nút Lưu.
+ Xóa: Chọn phòng ban có nhân viên cần xóa -> check vào ô phía trước mã những nhân viên cần xóa -> nhấn nút Xóa -> chọn Yes.
+ Chuyển phòng ban: Chọn phòng ban có nhân viên cần chuyển -> check chọnnhững nhân viên -> nhấn nút chuyển phòng ban -> xuất hiện hộp thoại chuyển phòng ban -> chọn phòng ban cần chuyển -> nhấn nút đồngý.
+ Report:
- Danh sách nhân viên (excel): xuất toàn bộ danh sách nhân viên ra File EXCEL
- Thông tin chi tiết nhân viên (word):
3. Import nhân viên
Chúng ta có thể đưa danh sách nhân viên có sẵn của mình từ file excel để đưa vào phần mềm.
 Lưu ý: danh sách nhân viên trong file excel của chúng ta phải theo mẫu mà phần mềm cung cấp sẵn, để xem file mẫu -> nhấn vào nút xem file mẫu.
+ Import danh sách nhân viên vào phần mềm -> nhấn nút mở file (chọn đến file excel của bạn) -> chờ phần mềm đọc xong danh sách nhân viên -> nhấn nút Lưu vào CSDL.

4. Đăng ký
Có thể đăng ký vân tay và thẻ cảm ứng trong trường hợp này thì cần sử dụng đầu đọc lấy dấu vân tay và thẻ sau đó đẩy dữ liệu từ phần mềm lên máy chấm công.

5. Danh mục
Trong phần danh mục có thể tạo dữ liệu như Quốc tịch, Dân tộc và Trình độ học vấn.

6. Khai báo lương
+ Lương cơ bản (khai báo lương cho nhân viên): từ giao diện trên phần mềm -> menu Nhân viên -> khai báo lương -> lương cơ bản.

+ Phụ cấp
Thêm mới: nhấn nút thêm mới ->nhập thông tin phụ cấp -> check vào sử dụng -> nhấn nút lưu.
- Chọn phụ cấpcần chỉnh sửa -> chỉnh sửa lại thông tin phụ cấp -> nhấn nút lưu.
- Xóa phụ cấp
: chọn phụ cấp cần xóa -> nhấn nút xóa.

+ Phụ cấp – tạm ứng lương cho nhân viên (cho phép thêm phụ cấp ,tạm ứng lương ,..cho nhân viên):

Thao tác: từ giao diện của phần mềm -> chọn menu Nhân Viên -> khai báo lương -> phụ cấp – tạm ứng lương cho nhân viên.

- Phụ cấp:

+ Chọn phòng ban -> chọn nhân viên -> chọn phụ cấp nhập số tiền -> nhấn nút Thêm.

+ Xóa: chọn nhân viên cần xóa phụ cấp -> chọn phụ cấp -> Xóa.

+ Xóa tất cả: chọn nhân viên cần xóa phụ cấp->xóa tất cả (xóa hết tất cả phụ cấp của nhân viên đó).

- Tạm ứng lương:

+ Chọn phòng ban -> chọn nhân viên -> nhập số tiền -> nhập lý do -> nhấn nút Thêm.

+ Xóa: chọn nhân viên cần xóa tạm ứng lương -> chọn tạm ứng ->Xóa.

+ Xóa tất cả: chọn nhân viên cần xóa tạm ứng lương -> xóa tất cả (xóa hết tất cả tạm ứng lương của nhân viên đó).

- Vi phạm:

+ Chọn phòng ban -> chọn nhân viên -> nhập vi phạm-> nhập số tiền -> nhấn nút Thêm.

+ Xóa: chọn nhân viên cần xóa vi phạm -> chọn vi phạm -> Xóa.

+Xóa tất cả: chọn nhân viên cần xóa vi phạm -> xóa tất cả (xóa hết tất cả vi phạm của nhân viên đó).

>> Xem thêm hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Mitapro V1 tại đâyMitapro phần 1 và Mitapro phần 3